สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

PS (0).jpg

ประชุมเสริมสร้างความรู้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ

7 มีนาคม 2560 เวลา 11:00 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ประชุมชี้แจง
"บทบาทการจัดระเบียบสังคมของกรมสรรพสามิต" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตาม
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการ
จาก 18 อำเภอรวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย กรณีดังกล่าวนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม

 

Tk4.jpg

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

 

วันที่ 4 มี.ค 2560 เวลา 9.00 น. อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แถลงข่าวผลการจัดเก็บภาษีและผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสแรก พร้อมนำคณะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจปล่อยรถขนส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร ณ ศูนย์ตรวจสอบสินค้า กรมสรรพสามิต บริเวณด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย

PS (0).jpg

ประชุมเสริมสร้างความรู้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ

7 มีนาคม 2560 เวลา 11:00 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ประชุมชี้แจง "บทบาทการจัดระเบียบสังคมของกรมสรรพสามิต" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการ จาก 18 อำเภอรวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย กรณีดังกล่าวนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม

TY (6).jpg

ต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต

 2 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบหมายให้นายสมนึก  พิงคสันต์ รก.นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ของท่านธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และนายปิยกร อภิบาลศรี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงราย
      ในการนี้ท่านที่ปรึกษาฯ ได้กรุณาให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกำกับ ควบคุม สถานที่ทำสุราชุมชน การจัดระเบียบร้านจำหน่ายสุราในเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จักได้นำข้อแนะนำไปกำหนดเป็นกรอบทิศทางการบริหารงานต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

 

vit 0.jpg

วิทยากรอบรมแกนนำชุมชนต้นแบบ

24 ก.พ. 2560 สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายเป็นวิทยากรบรรยายบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ในการอบรมสัมมนาเครือข่ายแกนนำชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยเครือข่ายพระสงฆ์ และผู้นำชุมชน 10 อำเภอ ของจังหวัดเชียงรายประมาณ 200 คน

dC (1).jpg

ติดตามการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบน้ำมัน

23 ก.พ. 2560 นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายร่วมสังเกตการณ์ การทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบการส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร ของคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่จากบริษัท เปรมกรุ๊ป จำกัดในการตรวจสอบและติดตามการใช้อุปกรณ์ตรวจปล่อยด้วยรหัสอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตสาขาแม่สาย เข้าร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งาน ณ บริเวณด่านศุลกากรแม่สาย