สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.png

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้จัด “โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา ประจำปี 2567“ ครั้งที่ 1

 

        วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามเกณฑ์ประเมินผลฯ ของคณะผู้บริหารการคลังฯ ครั้งที่ 1 “โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา ประจำปี 2567“ โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นขนาดเล็ก ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย และสาขาพาน จำนวน 84 โรงงาน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และมีตัวแทนจากคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ จากด่านศุลกากรแม่สาย สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรจากสรรพากรพื้นที่เชียงราย การขอใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย  การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำของธนาคาร SME รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการโรงงานสุราชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย

QR Code_CRI.jpg

QR Code รายงานภาพการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

QR Code รายงานภาพการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2121.jpg

โครงการพัฒนาองค์กรภายใต้ต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

                 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย ที่เป็นหน่วยงานภายในต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ด้านการส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวคนึงนิจ นุกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1'.jpg

คณะทำงานร่วมกันกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต(ระดับพื้นที่) ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00-16.30 น. คณะทำงานกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (ระดับพื้นที่) ได้จัดประกวดนวัตกรรมของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยมีทุกฝ่ายและทุกสาขาส่งนวัตกรรมเข้าประกวด จำนวน 8 ผลงาน ผลการคัดเลือกปรากฎดังต่อไปนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของสาขาเมืองเชียงราย
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานของฝ่ายปราบปราม
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานของฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและผลงานของสาขาพาน
4. รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ผลงานของฝ่ายอำนวยการ, ผลงานของฝ่ายกฎหมาย, ผลงานของสาขาแม่สาย และผลงานของสาขาเชียงของ

7'.jpg

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่สรรพสามิต

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น.นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายและพื้นที่สาขา จัดกิจกรรม Excise ESG เพื่อสังคมและชุมชน เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่สรรพสามิต รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 ทุน

(1).jpg

บริจาคโลหิตเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายและพื้นที่สาขา จัดกิจกรรม Excise ESG เพื่อสังคมและชุมชน โดยร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

ธง๑.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายร่วมทำพิธีเครพธงชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายร่วมกิจกรรมเครพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๖ ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคถูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยกำหนดให้ วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

 

S__3752367.jpg

ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ให้การสนับสนุน
🌳กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผล
🥑อะโวคาโดดอยแม่สลอง
        🥑เก็บจากต้น
            🥑สดจากสวน
                🥑ส่งตรงถึงบ้านคุณ
📌สั่งซื้อโดย...สแกน QR Code ที่รูป ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
🚗🛵ส่งฟรี!! เริ่มส่ง วันที่ 15 กันยายน 2566

 

 

ของกลาง1jpg.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายมอบของกลางสิ้นสุดคดี แก่ มทบ.๓๗

  •       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายฉลอง วิริยพัฒนากูล หัวหน้าฝ่ายปราบปราม แทนสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และนายปิยะ รัตนะ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันส่งมอบของกลางที่สิ้นสุดคดีและได้รับอนุมัติให้ทำลายแล้ว แก่ มทบ.๓๗ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสมุนไพรไล่แมลงตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

 

โครงการ1 (1).jpg

โครงการพัฒนาองคกรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้มอบเกียรติบัตร ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" จนเป็นหน่วยงานต้นแบบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวจุฑามาศ  คล้ายเมือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566