สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ