สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
 

ผู้บริหาร

ท่าน ส. (1).jpg

 

นางนงลักษณ์   สมัครการ
(สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย)

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

ฝ่ายปราบปราม

หน.JPG   ว่าง.jpg   ศิริรัตน์.jpg   ฉลอง วิริยพัฒนากูล2.jpg

 

นางอภิญญา  ละเอียด
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

 

 

-ว่าง-
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี)

 

 

นางสาวศิริรัตน์  พิสัยเลิศ
(หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย)

 

 

นายฉลอง  วิริยพัฒนากูล
(หัวหน้าฝ่ายปราบปราม)

 

 

สรรพสามิตสาขาเมืองเชียงราย

 

 

สรรพสามิตสาขาเชียงของ

 

 

สรรพสามิตสาขาแม่สาย

 

 

สรรพสามิตสาขาพาน

ปิยะ รัตนะ   สมจิต เพชรชนะ.jpg    ปฏิญญา คุณมงคล.jpg    หัวหน้าใหญ่.jpg

 

นายปิยะ  รัตนะ
สรรพสามิตสาขาเมืองเชียงราย

 

 

นางสมจิต  เพชรชนะ
สรรพสามิตสาขาเชียงของ

 

 

นายปฏิญญา  คุณมงคล
สรรพสามิตสาขาแม่สาย

 

 

นางสาวนาราภัทธ  สิทธิกัน
สรรพสามิตสาขาพาน

 


Rg1-footer.jpg