สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
 

ผู้บริหาร

รูปท่าน2.jpg

 

ดร. สุพัชรา  บุญเกิดรัมย์
(สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย)

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

ฝ่ายปราบปราม

สมจิต เพชรชนะ.jpg   สมนึก พิงคะสัน.jpg   นาราภัทธ สิทธิกัน.jpg   ฉลอง วิริยพัฒนากูล2.jpg

 

นางสมจิต  เพชรชนะ
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)

 

 

นายสมนึก  พิงคะสัน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี)

 

 

นางสาวนาราภัทธ  สิทธิกัน
(หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย)

 

 

นายฉลอง  วิริยพัฒนากูล
(หัวหน้าฝ่ายปราบปราม)

 

 

สรรพสามิตสาขาเมืองเชียงราย

 

 

สรรพสามิตสาขาเชียงของ

 

 

สรรพสามิตสาขาแม่สาย

 

 

สรรพสามิตสาขาเวียงป่าเป้า

ศุภพงษ์ เพชรชนะ.jpg   บุญชม สุวรรณรัตน์.jpg    ปฏิญญา คุณมงคล.jpg   พันธ์เทพ พิทักษ์เครือคำ.jpg

 

นายศุภพงษ์  เพชรชนะ
สรรพสามิตสาขาเมืองเชียงราย

 

 

นายบุญชม  สุวรรณรัตน์
สรรพสามิตสาขาเชียงของ

 

 

นายปฏิญญา  คุณมงคล
สรรพสามิตสาขาแม่สาย

 

 

นายพันธ์เทพ  พิทักษ์เครือคำ
สรรพสามิตสาขาเวียงป่าเป้า

 


Rg1-footer.jpg