สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายกฎหมาย | ฝ่ายปราบปราม

สาขาเมือง | สาขาเชียงของ | สาขาแม่สาย | สาขาเวียงป่าเป้า

 

 

 

ผู้บริหาร

สุพัชรา บุญเกิดรัมย์.jpg

 

ดร. สุพัชรา  บุญเกิดรัมย์
(สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย)

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

ฝ่ายปราบปราม

สมจิต เพชรชนะ.jpg   สมนึก พิงคะสัน.jpg   นาราภัทธ สิทธิกัน.jpg   ฉลอง วิริยพัฒนากูล2.jpg

 

นางสมจิต  เพชรชนะ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(หัวหน้าฝ่าย)

 

 

นายสมนึก  พิงคะสัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าฝ่าย)

 

 

นางสาวนาราภัทธ  สิทธิกัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

 

 

นายฉลอง  วิริยพัฒนากูล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

 

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย

 

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงของ

 

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย

 

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า

ศุภพงษ์ เพชรชนะ.jpg   ทนง พิมพ์ทอง.jpg   วัชรินทร์cr2.jpg   พันธ์เทพ พิทักษ์เครือคำ.jpg

 

นายศุภพงษ์  เพชรชนะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

 

นายทนง  พิมพ์ทอง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

 

นายวัชรินทร์  เยาว์ธานี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

 

นายพันธ์เทพ  พิทักษ์เครือคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
ฝ่ายอำนวยการ

สมจิต เพชรชนะ.jpg

 

นางสมจิต  เพชรชนะ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
สุกัญญา คำแก่น.jpg   วลัยภรณ์ ธุวะคำ2.jpg   พชร รู้กิจอารยะ2.jpg

 

นางสาวสุกัญญา  คำแก่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

นางวลัยภรณ์  ธุวะคำ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ช่วยราชการ)

 

 

 

นางสาวพชร  รู้กิจอารยะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ช่วยราชการ)

         

 

ภัทรพร สุทธพันธ์.jpg

  เปมิกา  เขื่อนทา.jpg   มลิวัลย์ ชัยวงศ์.jpg

 

นางภัทพร  สุทธพันธ์
พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ช่วยราชการ)

 

 

นางสาวเปมิกา  ปัญญา
พนักงานการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวมลิวัลย์  ชัยวงค์
พนักงานประจำสำนักงาน

       

 

 

มลิวัลย์ ชัยวงศ์.jpg   พิเชษฐ์ ศรีชวลิตกุล.jpg   เสกสรรค์ พวงยะ.jpg

 

นางสาวนิรมล  ขอนทอง
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

นายพิเชษฐ์  ศรีชวลิตกุล
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

  นายเสกสรรค์  พวงยะ
พนักงานสื่อสาร 
         
พิสิทธิ์ พันพร.jpg   ณัฐฐินันท์ สิทธิโสด.jpg   บัณฑิต ชิปานันท์.jpg

 

นายพิสิทธิ์  พันพร
พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

 

นายณัฐฐินันท์  สิทธิโสด
พนักงานขับรถยนต์

  นายบัณฑิต  ชิปานันท์
พนักงานขับรถยนต์ 
 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

สมนึก พิงคะสัน.jpg

 

นายสมนึก  พิงคะสัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

จงรัก สุภนัยสาวิตร.jpg

 

จารึก ฟูวงศ์2.jpg

 

พิมพ์วรีย์ ภาคภูมิ.jpg

 

นายจงรัก  สุภนัยสาวิตร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

นายจารึก  ฟูวงศ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
ผู้ควบคุมโรงงาน

 

 

นางสาวพิมพ์วรีย์  ภาคภูมิ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

ปภาดา เสียงเย็น.jpg

 

จุฑามาศ คล้ายเมือง.jpg

 

ณัฐภูมิ จันทาพูน.jpg

 

นางปภาดา  เสียงเย็น
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวจุฑามาศ  คล้ายเมือง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 

นายณัฐภูมิ  จันทาพูน
นักตรวจสอบภาษี

 

นางสาวบงกช จันทปลิน.jpg

 

 

 

ภคพร เทพธรรม.jpg

 

นางสาวบงกช  จันทปลิน
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

 

นางสาวภคพร  เทพธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
ฝ่ายกฎหมาย

นาราภัทธ สิทธิกัน.jpg

 

นางสาวนาราภัทธ  สิทธิกัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 

นิติกร.jpg

 

 

 

ธัญญพรรณ โสภาอินทร์.jpg

 

- ว่าง -
นิติกร

 

 

 

 

นางธัญญพรรณ  โสภาอินทร์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
ฝ่ายปราบปราม

ฉลอง วิริยพัฒนากูล2.jpg

 

นายฉลอง  วิริยพัฒนากูล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

นางณัฐรดา คำดวงดี.jpg

 

เอกลักษณ์ เทพธรรม.jpg

 

นายเพลิน ปันณะกูล.jpg

 

นางณัฐรดา  คำดวงดี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

นายเอกลักษณ์  เทพธรรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 

นายเพลิน  ปันณะกูล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฎิบัติงาน

 

 

 

 

 

ปวรวิช พิชวงค์.jpg

 

อัญกร ธิโนชัย.jpg

 

ชริน อินทร์จักร์.jpg

 

นายปวรวิช  พิชวงค์
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

นางสาวอัญกร  ธิโนชัย
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

นายชริน  อินทร์จักร์
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

 

 

สมิตรา ไชยพัฒน์.jpg

 

อุมาภรณ์ เอนกวัฒน์.jpg

 

อรสา ศิริพานกุล.jpg

 

นางสาวสมิตรา  ไชยพัฒน์
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

นางสาวอุมาภรณ์  เอนกวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางอรสา  ศิริพานกุล
นักนักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

 

 

ศรศิลป์ ทุมวงศ์2.jpg

 

นายสิทธิพงษ์ ยศวงศ์ใจ.jpg

 

สุรชาติ บุญจิต.jpg

 

นายศรศิลป์  ทุมวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายสิทธิพงษ์  ยศวงศ์ใจ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายสุรชาติ  บุญจิต
พนักงานขับรถยนต์

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย

ศุภพงษ์ เพชรชนะ.jpg

 

นายศุภพงษ์  เพชรชนะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สรรพสามิตสาขาเมืองเชียงราย

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประทุมพร.jpg

 

รมัณยา เหม่ากระโทก.jpg

 

 

 

นางสาวประทุมพร  เชื้อหงษ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นางรมัณยา  เหม่ากระโทก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

 

งานจัดเก็บภาษี

คนึงนิจ.jpg

 

จำเนียน โสประดิษฐ.jpg

 

อายาณี เซงกะแส่.jpg

 

นางสาวคนึงนิจ  นุกาศ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 

นางจำเนียน  โสประดิษฐ
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

นางสาวอายาณี  เซงกะแส่
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

 

 

อัญชลี ใจกล้า.jpg

 

 

 

 

 

นางสาวอัญชลี  ใจกล้า
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

 

 

 

งานปราบปราม

วิรัช จงถาวรพิทักษ์.jpg

 

นายเพลิน ปันณะกูล.jpg

 

ณฐภัทร วงศ์กลม.jpg

 

นายวิรัช  จงถาวรพิทักษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

นายณฐภัทร  วงศ์กลม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

 

 

กรฤต หัตถผะสุ.jpg

 

ฌานัญศักดิ์ เทพรักษา.jpg

 

 

 

นายกรฤต  หัตถผะสุ
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

นายฌานัญศักดิ์  เทพรักษา
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

 

 

 

 

พิชัย โสภารัตนากูล.jpg

 

ธนธรณ์ โสภาอินทร์.jpg

 

 

 

นายพิชัย  โสภารัตนากูล
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายธนธรณ์  โสภาอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเชียงของ

ทนง พิมพ์ทอง.jpg

 

นายทนง  พิมพ์ทอง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
สรรพสามิตสาขาเชียงของ

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

No Pic.jpg

 

สุปราณี จันทร์เลน.jpg

 

 

 

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นางสาวสุปราณี  จันทร์เลน
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

งานจัดเก็บภาษี

ชลสิน สีสองสม.jpg

 

ปฐมพงค์ ไชยราช.jpg

 

นันธิดา พันพร.jpg

 

นายชลสิน  สีสองสม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

นายปฐมพงค์  ไชยราช
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

นางสาวนันธิดา  พันพร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

งานปราบปราม

ประมวล กาญจนวรกุล2.jpg

 

เสรี เวียงแก้ว3.jpg

 

ชัชวาล มาไกล2.jpg

 

นายประมวล  กาญจนวรกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

 

นายเสรี  เวียงแก้ว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

นายชัชวาล  มาไกล
นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

 

 

ธนพัฒน์ ไชยเลิศ2.jpg

 

สุทัศน์ โนสุยะ2.jpg

 

 

 

นายธนพัฒน์  ไชยเลิศ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายสุทัศน์  โนสุยะ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย

วัชรินทร์cr2.jpg

 

นายวัชรินทร์  เยาว์ธานี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
สรรพสามิตสาขาแม่สาย

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ศิลนาท ทวีพันธ์.jpg

 

ณัฏฐณิชา.jpg

 

No Pic.jpg

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิลนาท  ทวีพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นางสาวณัฏฐณิชา  ยาสมุทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ช่วยรายการ)

 

 

นายสงกรานต์  สุวรรณการ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

 

 

 

 

พิกุล.jpg

 

 

 

 

 

นางสาวพิกุล  เทพอินถา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

 

งานจัดเก็บภาษี

ธีระวุฒิ ศิลปศรประสิทธิ์2.jpg

 

จิราพร วังเจริญ2.jpg

 

ฉันทนัทธ์ ชัยนำ2.jpg

 

นายธีระวุฒิ  ศิลปศรประสิทธิ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

นางสาวจิราพร  วังเจริญ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

นางสาวณัฐนภัส  ชัยนำ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

 

 

รัตนาพร.jpg

 

 

 

 

 

นางรัตนาพร  ปันณะกูล
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

 

 

 

งานปราบปราม

บุญธรรม คำมา2.jpg

 

No Pic.jpg

 

 

 

นายบุญธรรม  คำมา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

 

ว่าง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

อภิชัย.jpg

 

ฉัตรมงคล.jpg

 

 

 

นายอภิชัย  ใจลัง
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายฉัตรมงคล  วงษ์ธนโชค
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

พันธ์เทพ พิทักษ์เครือคำ.jpg

 

นายพันธ์เทพ  พิทักษ์เครือคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตสาขาเวียงป่าเป้า

 

 

งานบริหารงานทั่วไป

No Pic.jpg

 

ณัชนนท์.jpg

 

 

 

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

ว่าที่ร้อยตรีณัชนน  ไพเราะ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

 

งานจัดเก็บภาษี

No Pic.jpg

 

สุรีย์ กันทะมี2.jpg

 

 

 

นางพีรภาว์  ลิ้มสุวรรณ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

 

 

นางสาวกัญญาภัค  ทิพย์อาสน์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

งานปราบปราม

อัมรินทร์ เตชะวีระวัฒน์.jpg

 

พีระวัฒน์ โรจวรศักดิ์.jpg

 

ศิริรัตน์ พิสัยเลิศ.jpg

 

นายอัมรินทร์  เตชะวีระวัฒน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

 

นายพีระวัฒน์  โรจวรศักดิ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

นางสาวศิริรัตน์  พิสัยเลิศ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

ธงชัย สุวรรณทา.jpg

 

สมชาย บุญสม2.jpg

 

 

 

นายธงชัย  สุวรรณทา
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายสมชาย  บุญสม
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg