สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 
cr_อธิบดี.jpg

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
นางดรุณี จารุภูมิ.jpg

นางดรุณี จารุภูมิ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 
 สุพัชรา บุญเกิดรัมย์.jpg

ดร. สุพัชรา บุญเกิดรัมย์
(สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย)

             

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

ฝ่ายปราบปราม

 สมจิต เพชรชนะ.jpg    สมนึก พิงคะสัน.jpg    นาราภัทธ สิทธิกัน.jpg    ฉลอง วิริยพัฒนากูล2.jpg

นางสมจิต เพชรชนะ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(หัวหน้าฝ่าย)

 

นายสมนึก  พิงคะสัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าฝ่าย)

 

นางสาวนาราภัทธ สิทธิกัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

 

นายฉลอง วิริยพัฒนากูล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

             

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงของ

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า

 ศุภพงษ์ เพชรชนะ.jpg   บุญชม สุวรรณรัตน์.jpg    ปฏิญญา คุณมงคล.jpg    พันธ์เทพ พิทักษ์เครือคำ.jpg

นายศุภพงษ์  เพชรชนะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

นายบุญชม  สุวรรณรัตน์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นายปฏิญญา  คุณมงคล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นายพันธ์เทพ  พิทักษ์เครือคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ