สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 
cr_อธิบดี.jpg

นายลวรณ แสงสนิท
อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
ปัณณทัต ใจทน.jpg

นายปัณณทัต ใจทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 
 สุพัชรา บุญเกิดรัมย์.jpg

ดร. สุพัชรา บุญเกิดรัมย์
(สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย)

             

ฝ่ายอำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

ฝ่ายปราบปราม

 สมจิต เพชรชนะ.jpg    สมนึก พิงคะสัน.jpg    นาราภัทธ สิทธิกัน.jpg    ฉลอง วิริยพัฒนากูล2.jpg

นางสมจิต เพชรชนะ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
(หัวหน้าฝ่าย)

 

นายสมนึก  พิงคะสัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าฝ่าย)

 

นางสาวนาราภัทธ สิทธิกัน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

 

นายฉลอง วิริยพัฒนากูล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)

             

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงของ

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า

 ศุภพงษ์ เพชรชนะ.jpg    ทนง พิมพ์ทอง.jpg    วัชรินทร์cr2.jpg    พันธ์เทพ พิทักษ์เครือคำ.jpg

นายศุภพงษ์  เพชรชนะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

 

นายทนง  พิมพ์ทอง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นายวัชรินทร์  เยาว์ธานี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

 

นายพันธ์เทพ  พิทักษ์เครือคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ