สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มีพื้นที่รับผิดชอบ 18 อำเภอ โดยแบ่งการรับผิดชอบออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

 

     1. สาขาเมืองเชียงราย  รับผิดชอบเขตพื้นที่  อ.เมืองเชียงราย  อ.แม่ลาว  อ.เวียงชัย  อ.เวียงเชียงรุ้ง  อ.พญาเม็งราย  และ อ.ป่าแดด  (รวม 6 อำเภอ)

 

     2. สาขาเชียงของ  รับผิดชอบพื้นที่  อ.เชียงของ  อ.ขุนตาล  อ.เวียงแก่น  และ อ.เทิง  (รวม 4 อำเภอ)

 

     3. สาขาแม่สาย  รับผิดชอบพื้นที่  อ.แม่สาย  อ.แม่จัน  อ.แม่ฟ้าหลวง  อ.เชียงแสน  และ     อ.ดอยหลวง  (รวม 5 อำเภอ)

 

     4. สาขาพาน  รับผิดชอบพื้นที่  อ.เวียงป่าเป้า  อ.แม่สรวย  และ อ.พาน  (รวม 3 อำเภอ)

 
cr_พื้นที่รับผิดชอบ.jpg