สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
Chiangrai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

cri_270863_12.jpg

โครงการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชนในเขตรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ทั้ง 4 สาขา เข้าร่วมการประชุมเพื่อแนะนำในแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.jpg

ประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โครงการ “สรรพสามิตรวมใจเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โครงการ “สรรพสามิตรวมใจเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน เชียงราย โดย ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นประธาน ตามนโยบายของนายพชร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยมีบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และพื้นที่สาขาทุกสาขา เข้าร่วมประชุม และร่วมกันซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ "ชิมช้อปใช้" ของกระทรวงการคลัง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ซึ่งจะทำให้มีการกระจายรายได้ไปยังเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น และอย่างยั่งยืน

cri_020763_10.jpg

ต้อนรับ นายอิสระ ศิริวรภา ประธานกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นายวัชรินทร์ เยาว์ธานี สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สาย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน ของกรมสรรพสามิต ให้มีมาตรฐานการให้บริการเดียวกันทั่วประเทศ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไป

cri_230663_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดโครงการ“ครัวปันอิ่ม” มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ซึ่งจัดโดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จัดที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย ถนนสันโค้งน้อย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ตลอดทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “ครัวปันอิ่ม” โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ด้วยการมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทั่วประเทศ

โดยในส่วนของจังหวัดเชียงราย กรมสรรพสามิตได้มอบให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ดำเนินโครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของทุกวัน

ด้วยการแจกข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม วันละ 140 ชุด รวมทั้งสิ้น 10 วัน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกองค์กร ให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างปกติสุข ระหว่างหน่วยงานกับสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป

 

cri_200563_5.jpg

สรรพสามิตเชียงรายมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ผู้จัดตั้งตู้กระทรวงการคลังปันสุข

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ผู้จัดตั้งตู้กระทรวงการคลังปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย

cri_270463_3.jpg

ผู้พิทักสิทธิลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ทำการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ตามรายชื่อผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดส่งข้อมูลให้กรมสรรพสามิตดำเนินการ พร้อมให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

cri_300363_1.jpg

มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์)

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้ ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

cr_orange1.jpg

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมกับคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มีมติคัดเลือกผลิตภัณฑ์ นำ้ส้ม 25% ตราบีบิ๊ก ของคุณวิชชุดา เหล็กราช ซึ่งเข้าตามหลักเกณฑ์ และเป็นผู้มีประสบการณ์การผลิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน

cri_210962_20.JPG

โครงการ CSR ระยอง

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมโครงการ "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง" ณ โรงเรียนแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสังคม และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี

cri_230762_3.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ รวมทั้งได้จัดสมุดให้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

cri_200462_1.jpg

โครงการไหว้พระและการแข่งขันกีฬาสรรพสามิตสัมพันธ์ "วายุภักษ์เกมส์"

วันที่ 20 เมษายน 2562 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการไหว้พระและการแข่งขันกีฬาสรรพสามิตสัมพันธ์ "วายุภักษ์เกมส์" เพื่อเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพันธ์ของบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย

cri_130262_17.jpg

โครงการ "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง" CSR 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายชวการ มาฆะวงศ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมโครงการ "สรรพสามิตร่วมใจ คืนวันสดใสให้น้อง" ณ โรงเรียนแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสังคม และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของส่วนราชการให้ลดลงหรือหมดไป ตามนโยบายของกรมสรรพสามิต อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี

cri_100162_5.jpg

ประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ

วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ร่วมกับ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดประชุมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Csrr (10).jpg

กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย  จัดกิจกรรม “สานฝันปันน้ําใจให้น้อง” โดยได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น อุปกรณ์ การเรียน การกีฬา เงินทุนอาหารกลางวันและเงิน ทุนการศึกษาบริจาค ให้แก่มูลนิธิพันธกิจ เด็กและชุมชน (บ้านนานา) อ.แม่สาย เพื่อนำไปใช้ในการอุปการะ คนไร้ที่อยู่และเด็กเร่ร่อน ในอุปการะต่อไป

TR2.jpg

การประชุมมอบนโยบายและการตรวจราชการของผู้บริหารกรมสรรพสามิต ณ จังหวัดเชียงราย

     10 พ.ย. 2560 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นำบุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ  ห้องประชุม VIP ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
     ในการนี้คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและตรวจติดตามกระบวนงานตรวจสอบน้ำมันที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยวิธีการยกเว้น/คืนภาษี ณ จุดตรวจสอบสินค้าที่ทำการศุลกากร ท่าเรือห้าเชียง อำเภอเชียงแสน ,ศูนย์ตรวจสอบสินค้า กรมสรรพสามิต ด่านศุลกากรแม่สาย และตรวจเยี่ยม สนง.สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย

PCR5.jpg

ร่วมพิธีเปิดตลาดสินค้าชุมชน

วันที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 11.00 น. สพท.เชียงราย นำบุคลากร พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย(คบจ.) ร่วมเปิดตลาด”กาดประชารัฐ ลูกพ่อขุน” เพื่อสนับสนุนการตลาดสินค้าชุมชน ตามนโยบายกระทรวงการคลัง  ณ ห้างอภิสแคว อ.เมืองเชียงราย การดังกล่าว ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

PP12.jpg

ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       26 ต.ค.2560 สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย บุคลากร คณะผู้บริหารการคลังและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ลานบิน 416 อ.เมืองเชียงราย ต่อมาในวันที่ 27 ต.ค.2560 ได้ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลนำเถ้าดอกไม้จันทร์ไปลอยไนแม่น้ำโขง บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน

PY1.jpg

ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

 วันที่ 23 ต.ค.2560 เวลา 08.30 น. สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "ปิยมหาราช" ที่บริเวณลานพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย
    ในการนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

SM1.jpg

ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

     วันที่ 29 ส.ค.2560 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการเพิ่อซักซ้อมความเข้าใจตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สกม.สภ.5 ร่วมบรรยาย มีผู้ประกอบการสุรา/ยาสูบ และผู้แทน กกล.รส.จ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 400 ราย
    ในการนี้สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ได้เน้นย้ำหลักการที่สำคัญซึ่งมีผลผูกพันต่อการประกอบกิจการ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 12.00 น.

28R1.jpg

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายพร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และในเวลา 13.30 น.ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาพัฒนาแหล่งน้ำหนองหลวง - ห้วยสัก และกิจกรรมปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล ณ แหล่งน้ำหนองหลวง-ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว