เขตพื้นที่ Zoning บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รูปแผนที่เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่ห้ามจำหน่ายสุราตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
รูปแผนที่เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย (รวมทุกอำเภอ ขนาดไฟล์ 23 MB)
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่จัน
อำเภอแม่ลาวอำเภอแม่สรวยอำเภอเชียงแสน
อำเภอพญาเม็งรายอำเภอพานอำเภอเชียงของ
อำเภอเวียงชัยอำเภอแม่สายอำเภอเทิง
อำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวงอำเภอเวียงแก่น
อำเภอป่าแดดอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอขุนตาล

 

 เขตพื้นที่ Zoning บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รูปแผนที่เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ที่ห้ามจำหน่ายสุราตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
รูปแผนที่เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย (รวมทุกอำเภอ ขนาดไฟล์ 114 MB)
อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่จัน
อำเภอแม่ลาวอำเภอแม่สรวยอำเภอเชียงแสน
อำเภอพญาเม็งรายอำเภอพานอำเภอเชียงของ
อำเภอเวียงชัยอำเภอแม่สายอำเภอเทิง
อำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวงอำเภอเวียงแก่น
อำเภอป่าแดดอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอขุนตาล