สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ดาวน์โหลด  

                    ● โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 -แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต :: พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ๒๕๖๐ 

                 -ความรู้เรื่องภาษี 

                 -ระบบสืบค้นรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์