สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้พื้นที่เชียงใหม่

  การจัดการความรู้ของหน่วยงาน KM

 
 
 
 
 
   
   
 

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ  ปีงบประมาณ  2557

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  พื้นที่เชียงใหม่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาเมืองเชียงใหม่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาสันทราย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาสันป่าตอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาเชียงดาว

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาฮอด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาฝาง