สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้พื้นที่เชียงใหม่

  การจัดการความรู้ของหน่วยงาน KM
 หัวข้อความรู้  "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
   
   
   
   
 

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ  ปีงบประมาณ  2557

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  พื้นที่เชียงใหม่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาเมืองเชียงใหม่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาสันทราย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาสันป่าตอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาเชียงดาว

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาฮอด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาฝาง