สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้พื้นที่เชียงใหม่

  

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6เดือนหลัง)

 

กิจกรรมการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หัวข้อ “ การตรวจสอบราคาขายปลีกแนะนำ สำหรับสินค้า สุรา ยาสูบ และ เครื่องดื่ม ”        

 

 
 
 
 
   
   
 

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ  ปีงบประมาณ  2557

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  พื้นที่เชียงใหม่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาเมืองเชียงใหม่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาสันทราย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาสันป่าตอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาเชียงดาว

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาฮอด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาฝาง