สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับเรื่องรายละเอียด
การจัดการความรู้ของหน่วยงานปีงบประมาณ2564-แLinkนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ(3เท่า)กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการ

 เอกสาร คู่มือ

-  เอกสารที่ดาวน์โหลดบ่อย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน /คู่มือของกรมสรรพสามิต
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563

-รายงานสรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมฯ

 
 

 

  • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 
 

การจัดเก็บภาษี

 

 -การจัดเก็บภาษี น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน