คลังข้อมูล > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2562

การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

รายงานงบทดลองรายเดือน

รายงานงบทดลองปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด