สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับเรื่องรายละเอียด
โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรภายในหน่วยงาน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 

แผ่นผับโครงการฯ

ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม คุณธรรม 5 ประการ "ปัญหาที่อยากแก้"และ"ความดีที่อยากทำ"

 

โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ           ผู้ประกอบอุตสากรรมสุราขนาดเล็กฯ
โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก หรือ ผู้ที่สนใจในการขออนุญาตผลิตสุราเกี่ยวกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่       ไฟล์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ลิ้งค์ค้นหา
การจัดการความรู้ของหน่วยงานปีงบประมาณ2564-แLinkนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ(3เท่า)กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการ

 เอกสาร คู่มือ

-  เอกสารที่ดาวน์โหลดบ่อย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน /คู่มือของกรมสรรพสามิต
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2563

-รายงานสรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมฯ

 
 

 

  • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 
 

การจัดเก็บภาษี

 

 -การจัดเก็บภาษี น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน