สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับจังหวัด

 

วิสัยทัศน์

"องค์กรการจัดเก็บภาษี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล"


พันธกิจ

- ส่งเสริมฐานะการคลังอย่างยั่งยืน

- เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

- สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี

- บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

1.จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะการคลังอย่างยั่งยืน

2.เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับหน่วยงานต้นแบบ

4.บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล