สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกวดราคากลาง

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานหรือชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  ไฟล์เอกสาร
 ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์)  ไฟล์เอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง  ไฟล์เอกสาร
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ   ไฟล์เอกสาร
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ไฟล์เอกสาร