สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ

เรื่อง

รายละเอียด

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 3

ไฟล์เอกสาร

ประกาศฯเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2

ไฟล์เอกสาร

งบการเงิน ปีงบประมาณ 2563    

 ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เรื่อง เงินประกันครบกำหนด

 ไฟล์เอกสาร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ขอประกาศให้ผู้ประกอบการที่ได้วางเงินประกันและ

ยังไม่ได้ขอคืนเงินประกันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 ยื่นคำขอคืนเงินประกันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

 

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558

  ไฟล์เอกสาร

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

  ไฟล์เอกสาร