สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ

เรื่อง

รายละเอียด

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศไฟล์เอกสาร
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่9ไฟล์เอกสาร
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ใช้ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเชียงดาวไฟล์เอกสาร
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 8ไฟล์เอกสาร
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 7ไฟล์เอกสาร
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 6ไฟล์เอกสาร
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 5ไฟล์เอกสาร
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 4ไฟลเอกสาร

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 3

ไฟล์เอกสาร

ประกาศฯเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2

ไฟล์เอกสาร

งบการเงิน ปีงบประมาณ 2563    

 ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เรื่อง เงินประกันครบกำหนด

 ไฟล์เอกสาร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ขอประกาศให้ผู้ประกอบการที่ได้วางเงินประกันและ

ยังไม่ได้ขอคืนเงินประกันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 ยื่นคำขอคืนเงินประกันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

 

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558

  ไฟล์เอกสาร

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

  ไฟล์เอกสาร