สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน

   
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามตดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง จำนวน 1 ตำแหน่งดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครบุคคล(คนพิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องผลสอบคัดเลือกเพื่อเลือกคัดสรรบุคคล(คนพิการ)เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ดาวน์โหลดไฟล์
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะความรู้และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครบุคคล(คนพิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต NEW ดาววน์โหลดเอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต NEW ดาวน์โหลดไฟล์
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกใน ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต NEW! ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีและ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต NEW! ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  ไฟล์เอกสาร
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นครั้งที่ 3 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  ไฟล์เอกสาร
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต   ไฟล์เอกสาร
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต และระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก   ไฟล์เอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต    ไฟล์เอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    ไฟล์เอกสาร
  ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร    ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสม ตำแหน่งนิติกร   ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร    ไฟล์เอกสาร
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ไฟล์เอกสาร
  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  ไฟล์เอกสาร

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 

ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรายผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ไฟล์เอกสาร
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 22 มกราคม 2562ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ไฟล์เอกสาร
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิมสมรรถนะภาคความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินภาคความรุ้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี   ไฟล์เอกสาร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ไฟล์เอกสาร