สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

ประกาศเชิดชู (14).jpg

ประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 23 พ.ค. 2566 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ มอบรางวัล ประกาศยกย่องเชิดชูและมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 ราย ได้แก่
1. นางสาวกฤติกา ใจปง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายอำนวยการ
2. นางสาวประภัสสร กุณนะ นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
3. นางสาวสุชาดา เมืองฝั้น นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดฝ่ายกฎหมาย
4.นายพิทักษ์ ศรีศิล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน สังกัดฝ่ายปราบปราม
5.นางศิริรัตน์ สิงห์ต๊ะ พิแอร์ซินสกี เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน สังกัดสาขาเมืองเชียงใหม่
6.นางพีรภาว์ ลิ้มสุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัตการ สังกัดสาขาสันทราย
7.นางสาววิลาวรรณ อันชำนาญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสาขาสันป่าตอง
8.นายจิราวุฒิ ปัญญาแวว นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสาขาฮอด
9.นางสาวณัชปภา ตาละปิน เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน สังกัดสาขาเชียงดาว
10. นางสาวมุทิตา แสนศรีชัย เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน สังกัดสาขาฝาง
และหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” จนเป็นหน่วยงานต้นแบบได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 คือ สำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่

รูปภาพ ประกาศเชิดชู  ดาวน์โหลดไฟล์

325155.jpg

เข้าร่วมร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในพิธีวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายโกสินทร์ เกษพรหม สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากท่านสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในพิธีวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

382548.jpg

เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี โดยว่าที่ร้อยตรีอุเทน เนียมพรมลี นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2566 ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ บุญตันจีน นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ในโอกาศที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เปิดพิธี 4 (4).jpg

โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ91 ปีกรมสรรพสามิต

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น. นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ91 ปี กรมสรรพสามิต โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน” ณ ชุมชนบ้านปางไม้แดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ มีคระผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านช้างเข้าร่วมโครงการด้วย

 

LINE_ALBUM_ลงนามถวายพระพรแด่พระองค์ภา 09012566_๒๓๐๑๑๐.jpg

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพมิตพื้นที่เชียงใหม่  

งานจัดพิธีปล่อยปลา (6).jpg

โครงการจัดพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.00น.นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการจัดพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการร่วมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 

ณ วัดฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

S__28565532.jpg

พิธีทำบุญโครงการทำบุญ 90ปี กรมสรรพสามิต

วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00น. นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญโครงการทำบุญ 90ปี กรมสรรพสามิต ณ อาคารคุณแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานปิยะ 65 (11).jpg

เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565


วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชุมสนง.9ปี65 (1).jpg

ประชุม ข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 เพื่อมอบนโยบาย จากท่านเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายสำคัญต่างๆ ของท่านเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บริหารกรมสรรพสามิต รวมทั้งรับทราบและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายและทุกสาขา ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

งานสวรรคตร.9 (7).jpg

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ว่าที่ร้อยตรี อุเทน เนียมพรมลี ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากท่านสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งานสวรรคตร.9 (1).jpg

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา7.00น. นางวิไลวรรณ ขันทะยา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชาญการ และนางสาวสาธิญาณี จันทวงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากท่านสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

312147.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

timeline_25650603_125634.jpg

พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

 

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ฝาง1.jpg

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานกิจกรรมแบ่งปันน้ำหมักที่ผลิตจากยาเส้นและสุราของกลาง เพื่อใช้สำหรับไล่แมลงศัตรูพืช ให้กับประชนชน

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอนงค์พร สมมิตร สรรพสามิตพื้นที่สาขาฝาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) โดยจัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานกิจกรรมแบ่งปันน้ำหมักที่ผลิตจากยาเส้นและสุราของกลาง เพื่อใช้สำหรับไล่แมลงศัตรูพืช ให้กับประชนชนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง

csr  (21).jpg

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิต 90 ปี
จัดกิจกรรม การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility: CSR) ณ โรงเรียนบ้านปางแดง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา ขนม และสิ่งของต่าง ๆและร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านปางแดง

ประชุมผู้บริหารคลัง (1).jpg

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ นวลคำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

 

050264 (8).jpg

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่5 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมประจำเดือนพย (5).jpg


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

นายประพันธ์ สุขเข พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

14386.jpg

มอบโล่รางวัลให้แก่สรรพสามิตพื้นที่ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลให้แก่สรรพสามิตพื้นที่ สาขาฝาง , สาขาสันป่าตอง , สาขาสันทราย , สาขาฮอด ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

100108 (1).jpg

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี 2564
วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
และพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2564
พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว