สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

ผู้บริหาร

นายประพันธ์ สุขเข.jpg
นายประพันธ์ สุขเข
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
 
 
wilaiwan2.jpg
0202.jpg
 หัวหน้าพันธ์เทพ.jpg
0203.jpg 
 
นางวิไลวรรณ  ขันทะยา
นางเตือนใจ ประเสริฐสังข์
นายพันธ์เทพ พิทักษ์เครือคำ
นายณัฐวิทย์  การสมดี
 
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
 
นายโกสินทร์ เกษมพรม.jpg
naroot2.jpg
0201.jpg
        
anongporn1.jpg
sawaeng.jpg
นายโกสินทร์ เกษพรหม
นายณรุทธ  รัตนสายใย
นายณรงค์  ตันหอมช่วย
   ว่าง
นางสาวอนงค์พร สมมิตร

นายแสวงชัย ลือชัย

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่
สรรพสามิตพื้นที่สาขาสันทราย
สรรพสามิตพื้นที่สาขาสันป่าตอง
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเชียงดาว
สรรพสามิตพื้นที่สาขาฝาง 
สรรพสามิตพื้นที่สาขาฮอด