สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

งานการเงิน

                        งบการเงิน ปีงบประมาณ 2563                                   
 
 
                          -งบทดลอง ตุลาคม       2562 
 

                             -งบทดลอง พฤศจิกายน 2562 

                             -งบทดลอง ธันวาคม      2562 

                             -งบทดลอง มกราคม      2563 

                             -งบทดลอง กุมภาพันธ์   2563 

                             -งบทดลอง มีนาคม       2563 

                             -งบทดลอง เมษายน      2563 

                             -งบทดลอง พฤษภาคม  2563 

                             -งบทดลอง มิถุนายน     2563 

                             -งบทดลอง กรกฎาคม   2563

                             -งบทดลอง สิงหาคม     2563 

                             -งบทดลอง กันยายน     2563

                        งบการเงิน ปีงบประมาณ 2564        

                              -งบทดลอง  ตุลาคม     2563

                             -งบทดลอง พฤศจิกายน 2563

                            -งบทดลอง   ธันวาคม     2563                       

                           -งบทดลอง    มกราคม      2564