สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

งานการเงิน

                       งบการเงินปีงบประมาณ 2565
 
     


                       -งบทดลอง กันยายน 2565  -งบทดลอง กรกฎาคม 2565
                      -งบทดลองสิงหาคม 2565  -งบทดลอง มิถุนายน 2565
                      - งบทดลอง เมษายน 2565  - งบทดลอง พฤษภาคม 2565
                      - งบทดลอง มีนาคม 2565  -งบทดลอง ธันวาคม 2564 
                      -งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565  -งบทดลอง พฤศจิกายน 2564
                      -งบทดลอง มกราคม 2565  -งบทดลอง ตุลาคม 2564  
 
 
                          
 
                                                     
 

                    งบการเงินปีงบประมาณ 2564
 

                              -งบทดลอง  ตุลาคม 2563

                             -งบทดลอง พฤศจิกายน 2563

                             -งบทดลอง   ธันวาคม 2563                       

                            -งบทดลอง    มกราคม 2564                            

                            - งบทดลอง  กุมภาพันธ์ 2564           

                            - งบทดลอง  มีนาคม 2564

                            - งบทดลอง  เมษายน 2564

                            - งบทดลอง  พฤษภาคม 2564                                                         

                            - งบทดลอง  มิถุนายน 2564

                            -งบทดลอง  กรกฎาคม 2564

                             -งบทดลอง สิงหาคม 2564

                             -งบทดลอง  กันยายน 2564 

                              

 

                       งบการเงิน ปีงบประมาณ 2563                                   

 
 
                          -งบทดลอง ตุลาคม 2562 
 

                             -งบทดลอง พฤศจิกายน 2562 

                             -งบทดลอง ธันวาคม 2562 

                             -งบทดลอง มกราคม 2563 

                             -งบทดลอง กุมภาพันธ์  2563 

                             -งบทดลอง มีนาคม 2563 

                             -งบทดลอง เมษายน 2563 

                             -งบทดลอง พฤษภาคม 2563 

                             -งบทดลอง มิถุนายน  2563 

                             -งบทดลอง กรกฎาคม 2563

                             -งบทดลอง สิงหาคม 2563 

                             -งบทดลอง กันยายน 2563