สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
Chiangmai Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 
              สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่          
                               ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
รูปท่านส.1.JPG
นายประพันธ์ สุขเข
26 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
 boss1.jpg
นายวิรัช  พงศ์นภารักษ์
4 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2564
Rg1-footer.jpg
H_Chaingmai57.jpg

 นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์

         3 มีนาคม 2557 - 4  พฤศจิกายน  2559

Rg1-footer.jpg
 H_Chaingmai_54.jpg

นายอรรถพันธ์ พงศ์อุทัย

 1 สิงหาคม 2554 - 1 ตุลาคม 2556

Rg1-footer.jpg