ห้องข่าว พื้นที่จันทบุรี

  
4C068860-301A-4602-9C26-72830AF4A495.jpg
ลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_9.jpg
โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

จิตอาสา_10.jpg
กิจกรรม "สรรพสามิตจิตอาสา เพื่อสังคมและชุมชน"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ครบรอบ90_01.jpg
ครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล