ห้องข่าว พื้นที่จันทบุรี > ข่าวประชาสัมพันธ์

  
ขายของกลางโป่ง65.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขายทอดตลาดของกลาง3พย65.png
ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยเจรจาตกลงราคา
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกงบ63.jpg
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขายทอดตลาดของกลาง3พย65.png
ขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล