ห้องข่าว พื้นที่จันทบุรี > ข่าวประชาสัมพันธ์

  
S__688300.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (OTOP)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขายของกลางโป่ง65.png
ขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

Untitled.png
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกงบ63.jpg
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล