ห้องข่าว พื้นที่จันทบุรี > ข่าวประกวดราคา

  
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง อาคารจอดรถยนต์ และพื้น ค.ส.ล. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน : ผู้บันทึกข้อมูล