ห้องข่าว พื้นที่จันทบุรี > ภาพกิจกรรม

  
LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_9.jpg
โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

จิตอาสา_10.jpg
กิจกรรม "สรรพสามิตจิตอาสา เพื่อสังคมและชุมชน"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ครบรอบ90_01.jpg
ครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

2.jpg
โครงการ "ส่งเสริมปลูกผักสวนครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล