โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CRM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ศาลาประชาคมประมงท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ซึ่งให้เรือประมงที่ประสงค์จะซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องเข้าร่วมโครงการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System : AIS)  โดยมีนายสิทธิชัย  เพาะปลูก  สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี  และ นายมงคล  สุดโต  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  สำนักตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม ของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมบรรยายในโครงการด้วย


  • LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_15.jpg
  • LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_20.jpg
  • LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_28.jpg
  • LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_3.jpg
  • LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_30.jpg
  • LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_31.jpg
  • LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_33.jpg
  • LINE_ALBUM_CRM_๒๒๐๘๐๒_9.jpg