โครงการ "ส่งเสริมปลูกผักสวนครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีได้ดำเนินการจัดโครงการ "ส่งเสริมปลูกผักสวนครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้ในครัวเรือน  อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคี  สร้างสัมพันธภาพอันดี  สร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิดขึ้นในองค์กร


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg