สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department รายงานงบทดลอง

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                ประจำงวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565
                ประจำงวดที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2565
                ประจำงวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2565
                ประจำงวดที่ 4 เดือน มกราคม 2566
                ประจำงวดที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
                ประจำงวดที่ 6 เดือน มีนาคม 2566
                ประจำงวดที่ 7 เดือน เมษายน 2566
                ประจำงวดที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2566
                ประจำงวดที่ 9 เดือน มิถุนายน 2566
                ประจำงวดที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2566
                ประจำงวดที่ 11 เดือน สิงหาคม 2566
                ประจำงวดที่ 12
เดือน กันยายน 2566