คลังข้อมูล พื้นที่จันทบุรี

  

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  กรมสรรพสามิต

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมสรรพสามิต

ความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี

GECC - ศูนย์ราชการสะดวกมุ่งยกระดับบริการประชาชน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี  สาขาเมืองจันทบุรี

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติในการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต)

หลักธรรมมาภิบาล (Good Government) ๖ ประกาศ

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560