เกี่ยวกับสำนักงาน พื้นที่จันทบุรี

  

 ตกแต่ง.png   วิสัยทัศน์  พันธกิจ
       วิสัยทัศน์
            ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

       พันธกิจ
            * บริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
            * ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของ ประชาชน
            * พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อ รองรับยุควิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)
            * บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐

  เส้นคั่น.png

ตกแต่ง.png     ยุทศาสตร์กรมสรรพสามิต 

เส้นคั่น.png

ตกแต่ง.png

   โครงการตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต

เส้นคั่น.png

   ตกแต่ง.png     อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันบทบุรี
     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีเป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิต  มีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี  และดำเนินการป้องกันและปราบปราม  จัมกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต  โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2560  โดยแบ่งความรับผิดชอบทั้งหมด 4 ฝ่าย 2 สาขา  ได้แก่...  คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

 

เส้นคั่น.png

ตกแต่ง.png   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

เส้นคั่น.png 

ตกแต่ง.png      คู่มือการปฏิบัติงาน

เส้นคั่น.png

ตกแต่ง.png       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล click-2.gif

เส้นคั่น.png  

ตกแต่ง.png

    คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
 • คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual) : คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 • เอกสารการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) : ระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน Version 2.0
 • เอกสารแสดงวิธีการรายงานในระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1–10 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
 • เอกสารแสดงวิธีการรายงานในระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน สำหรับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • เอกสารแสดงวิธีการรายงานในระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงาน สำหรับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • เอกสารแสดงระบบรายงานผลระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติงานในส่วนที่ปรับปรุง
 • แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ (BCP)
  • ประจำปี 2565
  • ประจำปี 2563-2564
 • คู่มือปฏิบัติงาน
  • การจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้านภาษีสรรพสามิต (กรณีที่กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม)
  • การวางแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
  • การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์แบบแจ้งราคาค่าบริการ
  • การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำสินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
  • การสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายของสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม
  •  การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำสินค้าทั่วไป
  • การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • การตรวจแนะนำและตรวจติดตามกำกับดูแลการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่น
   เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  • การปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน
  • กระบวนการตรวจพิจารณากรรมวิธีการผลิต/สูตรการผลิต
  • การให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง