เกี่ยวกับสำนักงาน พื้นที่จันทบุรี > โครงสร้างองค์กร

  

บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ส.ชัย.jpg

นายสิทธิชัย  เพาะปลูก

สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

 

ฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

tanakit.jpg

นายธนกฤต  อุยบวรรัตนกุล

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

duangjai.jpg

นางดวงใจ  คงแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

sarinya.jpg

นางสาวสริญญา  อับดุลเลาะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

wannapa.jpg

นางสาววรรณภา  วงศ์สง่า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

lita.jpg

นางลิต้า  มนทิรมาโนชญ์

พนักงานประจำสำนักงาน

tawan.jpg

นางสาวตะวัน  เรืองรัตน์

พนักงานการเงินและบัญชี

thanyarat.jpg

นางสาวธัญญรัตน์  ผลวัฒนะ

พนักงานประจำสำนักงาน

kittisak.jpg

นายกิตติศักดิ์  ทองเปรม

พนักงานสื่อสาร

surachai.jpg

นายสุรชัย  ฟูกฟัก

พนักงานขับรถยนต์

suriyon.jpg

นายสุริยนต์  จรูญญาติ

พนักงานขับรถยนต์

 danai.jpg

นายดนัย  รักธรรม

พนักงานขับรถยนต์

 puvadech.jpg

นายภูวเดช วินทะไชย

พนักงานขับรถยนต์

 narongwit.jpg

นายณรงค์วิทย์ สุภา

พนักงานขับรถยนต์

 kringkri.jpg

 นายเกรียงไกร ไวยครุฑธี

พนักงานขับรถยนต์

  

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

kusol.jpg

นายกุศล  ไพรงาม

นักวิชาการสรรพามิตชำนาญการพิเศษ

chatchawan.jpg

นายชัชวาลย์  โตสกุล

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

chuleerat.jpg

นางสาวชุลีรัตน์  สวัสดี

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

nontapat.jpg

นายนนทพัทธ์  พวงรอด

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

chosita.jpg

นางสาวโชษิตา  วรรณพฤกษ์

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 tippawan.jpg

นางทิพวรรณ  ท่าหิน

นักวิชาการสรรพสามิต

 suchada.jpg

นางสาวสุชาดา  เจริญแพทย์

นักตรวจสอบภาษี

 arisara.jpg

นางอริศรา  ไวยครุฑธี

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

  

ฝ่ายกฎหมาย

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

saroj.jpg

นายสาโรจน์  จันทรังศรี

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

nuengruthai.jpg

นางสาวหนึ่งฤทัย  หัดโท

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

prewploy.jpg

นางสาวแพรวพลอย  จันทนาประเสริฐ

นิติกร

 

ฝ่ายปราบปราม

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

ponpipat.jpg

นายพรพิพัฒน์  กิติศิริสุข

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

 

 

 

นายกรภัทร์  อรุณโชติ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

jakarin.jpg

นายจักริน  ศุภจัตรัส

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

varat.jpg

นายวรัท  ตันสุรัตน์

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

  

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี  สาขาเมืองจันทบุรี

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี

 paponpat.jpg

นายปพณพัชร์  ทองเกิด

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

kantima.jpg

นางสาวกรรทิมา  ตุวันโน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

prajoub.jpg

นายประจวบ  คงแก้ว

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

piyanuch.jpg

นางสาวปิยนุช  นุชถาวร

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

chonrat.jpg

นายชลรัฐ  สาระจรัส

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

supachai.jpg

นายศุภชัย  ฟังโอวาท

พนักงานขับรถยนต์

pimpitcha.jpg

นางสาวพิมพ์พิชชา  สุวรรณกรองทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี  สาขานายายอาม

สรรพสามิตพื้นที่สาขานายายอาม

surachai_ch.jpg

นายศิริชัย  ฉายโฉมเลิศ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

sittichai.jpg

นายสิทธิศักดิ์  ศรีเมือง

เจ้าพนักงานสรรพสามิตขำนาญงาน

sathit.jpg

นายสาธิตย์  นิลพันธ์

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

porung.jpg

นางสาวพอรุ่ง  จำเจริญทิพย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

panpapa.jpg

นางสาวพรรณปพร  ดวงสกุล

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

marut.jpg

นายมารุต  ท่าหิน

นักวิชาการสรรพสามิต

jaruneepon.jpg

นางสาวจารุณีพร  ธูปสระน้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

singha.jpg

นายสิงหา  แสงอรุณ

พนักงานขับรถยนต์

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี  สาขาโป่งน้ำร้อน

สรรพสามิตพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน

Atitaya.jpg

นางสาวอาทิตยา  ขันทอง

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 

teepakorn.jpg

 

 นายทีปกร  ลีลายุทธ์โท

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

 

 

 

 

ว่าง

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

 

 

 

 

ว่าง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Uraiwan.jpg

นางสาวอุไรพร  งามชื่น

เจ้าพนักงานธุรการ

 

chawanrat.jpg

 

 นางสาวชวัลรัตน์  มิตรวิเชียร

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

aunnop.jpg

 

นายอรรณพ เมืองมูล

พนักงานขับรถยนต์