สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

แผนผังโครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

(ORGANIZATION CHART)

ท่าน ส.คมวิช.jpg

นายคมวิช  สุขพจนี
Mr.Khomwich  Sukpotjanee
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
E-mail:khomwich@excise.go.th

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

ว่าง

 


เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

duangjai.jpg

นางดวงใจ คงแก้ว
Mrs. Duangjai Kongkaew
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
E-mail:duangjai_k@excise.go.th

 จุฑามาศ.jpg

 นางสาวจุฑามาศ  ก้อนคำ
Ms.Juthamas  Konkham
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
E-mail:juthamas_k@excise.go.th

 

 

- ว่าง -


 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

lita.jpg

นางลิต้า มนทิรมาโนชญ์
Mrs. Lita Montiramanoth
พนักงานประจำสำนักงาน
E-mail:lita_m@excise.go.th

 naruedee.jpg

   นางสาวนฤดี  บทมา
Ms. Narudee Botma
พนักงานการเงินและบัญชี
E-mail:narudee@excise.go.th

จารุวรรณ.jpg

นางสาวจารุวรรณ  วงษ์มะณี
Ms. Charuwan  Wongmanee
พนักงานประจำสำนักงาน
E-mail:charuwan@excise.go.th

kittisak.jpg

นายกิตติศักดิ์ ทองเปรม
Mr. Kittisak Tongperm
พนักงานสื่อสาร
E-mail:kittisak_t@excise.go.th

 suriyon.jpg

นายสุริยนต์ จรูญญาติ
Mr. Suriyon Charunyat
พนักงานขับรถยนต์
Email:suriyon_c@excise.go.th

 kringkri.jpg

นายเกรียงไกร  ไวยครุฑธี
Mr. Kringkri Wiukruttee
พนักงานขับรถยนต์
E-mail:kringkri@excise.go.th

puvadech.jpg 

นายภูวเดช วินทะไชย
Mr.Puwadach Winthachai
พนักงานขับรถนต์
E-mail:puwadach@excise.go.th

 danai.jpg

นายดนัย รักธรรม
Mr. Danai Raktham
พนักงานขับรถยนต์
E-mail:danai_r@excise.go.th

narongwit.jpg 

นายณรงค์วิทย์ สุภา
Mr. Narongwit Supa
พนักงานขับรถยนต์
Email:narongwit@excisego.th

 

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

ว่าง

 

 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

chuleerat.jpg 

นางสาวชุลีรัตน์ สวัสดี
Ms. Chuleerat Sawasdee
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
E-mail:chuleerat@excise.go.th

aphiwat.jpg 

    นายอภิวัฒน์  พูลทรัพย์
Mr.Aphiwat Poolsap
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
E-mail:Aphiwat@excise.go.th

 chosita.jpg

นางสาวโชษิตา วรรณพฤกษ์
Ms. Chosita Wannapruek
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
E-mail:chosita_w@excise.go.th

  wannapa.jpg

 นางสาววรรณภา  วงศ์สง่า
Ms. Wannapha Wongsanga
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
E-mail:wannapha_w@excise.go.th

tippawan.jpg

นางทิพวรรณ ท่าหิน
Mrs. Thipphawan Tahinนักวิชาการสรรพสามิต
E-mail:thippawan_t@excise.go.th

 suchada.jpg

นางสาวสุชาดา เจริญแพทย์
Ms. Suchada Charoenphat
นักตรวจสอบภาษี
E-mail:suchada_crp@excise.go.th

 

arisara.jpg

นางสาวอริศรา  ใจฟอง
Ms.Arisara Jaifong
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
E-mail:arisara_w@excise.go.th

ฝ่ายกฎหมาย

 

 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 อริสรา.jpg

   นางสาวอภิสรา  แซมหิรัญ
Ms. Apisara  Samhiram

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
E-mail:apisara@excise.go.th

 nuengruthai.jpg

นางสาวหนึ่งฤทัย  หัดโท
Ms. Neungrerthai Hadto
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
E-mail:nungrerthai@excise.go.th

   sujitra.jpg 

นางสาวสุจิตรา  เพ่งพันธุ์
Ms. Sujitra Phaengphan
นิติกร
E-mail:sujitra_p@excise.go.th

ฝ่ายปราบปราม

 

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 saroj.jpg
 
นายสาโรจน์  จันทรังศรี
Mr.Saroj  Chantharangsri
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

 korapat.jpg

นายกรภัทร์ อรุณโชติ
Mr. Koraphat Arunchot
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
E-mail:koraphat@excise.go.th

 ธัญญรัตน์.jpg

นางสาวธัญญรัตน์ ผลวัฒนะ
Ms. Thanyarat Ponwatthana
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
E-mail:thanyarat_p@excise.go.th

varat.jpg

นายวรัท ตันสุรัตน์
Mr. Varat Tunsurat
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
E-mail:varat@excise.go.th


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาเมืองจันทบุรี

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี

paponpat.jpg

นายปพณพัชร์ ทองเกิด
Mr. Paphonphatchara Thongkerd
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
E-mail:p_thangkerd@excise.go.th

งานจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไป

งานปราบปราม

prajoub.jpg 

นายประจวบ คงแก้ว
Mr. Prajaub Kongkaew
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
E-mail:prajaub@excise.go.th

 jarupichaya.png

   นางสาวจารุพิชญา  ศรีกาญจนาวรรณ
Ms. Jarapitchaya Srikanjanawan
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
E-mail:jarupit@excise.go.th

  kantima.jpg

นางสาวกรรทิมา  ตุวันโน
Ms. Kantima Tuwanno
 นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
E-mail:ktuwanno@excise.go.th

 piyanuch.jpg

นางสาวปิยนุช นุชถาวร
Ms. Piyanuch Nuchthavorn
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
E-mail:piyanuch_fern@excise.go.th

pimpitcha.jpg

นางสาวพิมพ์พิชชา สุวรรณกรองทอง
Ms. Pimpitcha Suvangrongtong
เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail:khamme@excise.go.th

  chatsuchon.png

 นายชาติสุชน  สุนทรวัฒน์
Mr. Chatsuchon Suntonwat
นักวิชาการสรรพสามิต
E-mail:Chatsuchon@excise.go.th

 supachai.jpg

นายศุภชัย ฟังโอวาท
Mr. Suphachai Fang-owart
พนักงานขับรถยนต์
E-mail:suphachai_f@excise.go.th

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขานายายอาม

  tanakit.jpg 

นายธนกฤต  อุยบวรรัตนกุล
Mr. Tanakit Ouyabawonrattanakul
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
E-mail:kotchakorn@excise.go.th

งานจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไป

งานปราบปราม

aphinan.jpg

นายอภินันท์ ลุนราช
Mr.Apinan Lunrat
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
E-mail:aphinan@excise.go.th

porung.jpg 

นางสาวพอรุ่ง จำเริญทิพย์
Ms. Phorung Chamroenthip
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
E-mail:porung@excise.go.th

sittichai.jpg 

นายสิทธิศักดิ์ ศรีเมือง
Mr. Sittisak Srimuang
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
E-mail:sittisak@excise.go.th

  nawarat.jpg

 นางสาวนวรัตน์  เงินเกิด
Ms. Nawarat Nguanguad
นักวิชาการสรรพสามิต
E-mail:nawarat_n@excise.go.th

jaruneepon.jpg

 นางสาวจารุณีพร  ธูปสระน้อย
Ms.Jaruneeporn Thoobsanoi
เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail:Jaruneeporn@excise.go.th

 jeerapa.jpg

   นางสาวจีราภา  ลายทอง
Ms.Jeerapa  laitong
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

 singha.jpg

นายสิงหา  แสงอรุณ
Mr. Singha Sangarun
พนักงานขับรถยนต์
E-mail:singha_s@excise.go.th

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน

อาทิตยา ขันทอง.jpg

นางสาวอาทิตยา  ขันทอง
Ms. Arthitaya Khanthong
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
E-mail:athitaya@excise.go.th

งานจัดเก็บภาษี

งานบริหารทั่วไป

งานปราบปราม

thanawin.jpg 

นายธนวินท์  ลิ้นทอง 
Mr.Thanawin Linthong

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
E-mail:thanawin@excise.go.th 

 

 

 ว่าง

 
 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ปฏิบัติการ

 

   teepakorn.jpg

นายทีปกร ลีลายุทธ์โท
Mr. Teepakorn Leelayuttho

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
E-mail:teepakorn@excise.go.th

 

 chawanrat.jpg

นางสาวชวัลรัตน์  มิตรวิเชียร
Ms. Chawanrat Mitwichain
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
E-mail:chawanrat_m@excise.go.th

 Uraiwan.jpg

 นางสาวอุไรพร  งามชื่น
Ms. Uraiporn Ngamchuen
เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail:uraiporn_k@excise.go.th

surachai.jpg 

นายสุรชัย ฟูกฟัก
Mr.Surachai  Fukfak
พนักงานขับรถยนต์

aunnop.jpg

นายอรรณพ เมืองมูล
Mr. Annop Mueangmun
พนักงานขับรถยนต์
E-mail:annop_m@excise.go.th