เกี่ยวกับสำนักงาน พื้นที่จันทบุรี > ทำเนียบผู้บริหาร

  

  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

 

ผู้บริหาร

 ส.ชัย.jpg

นายสิทธิชัย  เพาะปลูก
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน

 


       

 

สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

bullet.gif นายเดชา บุญอินทร์ ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2565
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายวิโรจน์  มหาผลศิริกุล มิ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2563
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นางสุพัตรา  เพชรดี เม.ย.2558 - มี.ค.2559
Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นางวรางคณา ชาญศิริวัฒน์

มิ.ย. 2555 - มี.ค.2558

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

นางสาวญาณินท์ อมาตยกุล

ม.ค. 2552 - ก.ย. 2554

Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายประดิษฐ์ ชาญกลยุทธ

เม.ย. 2548 - ธ.ค. 2551 

Rg1-footer.jpg
 bullet.gif นายวิชาญ วงษ์ศศิวมล ม.ค. 2547 - ก.ย. 2547
Rg1-footer.jpg 
bullet.gif

นายโอภาศ ตัณฑพานิช

พ.ย. 255 - ธ.ค. 2546

Rg1-footer.jpg