สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department วิสัยทัศน์และพันธกิจ

BNER01.jpg

 

วิสัยทัศน์

bullet1.jpg ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 

พันธกิจ

bullet1.jpg  นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg  ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

bullet1.jpg  พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

    

ประเด็นยุทธศาสตร์

bullet1.jpg  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน 

bullet1.jpg บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0    

คำอธิบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ คลิกที่นี่    

 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

bullet1.jpg  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564  2568)