สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิตและวัฒนธรรมองค์กร

BNER04STAR.jpg

ค่านิยมกรมสรรพสามิต 

ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิต 

= Standardization (ความมีมาตรฐาน) 

= Transparency (ความโปร่งใส) 

= Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ) 

= Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย) 
= Satisfaction (ความพึงพอใจ)

 วัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture)

bullet1.jpg ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม

bullet1.jpg พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

bullet1.jpg ยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ

bullet1.jpg กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงผลกระทบอย่างครบถ้วน

bullet1.jpg มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน

bullet1.jpg เคารพผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริการ