สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เกี่ยวกับสำนักงาน


ตกแต่ง.png    การแบ่งงานภายในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี 
1. ฝ่ายอำนวยการ 
       1.1 ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ 
       1.2 การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน...
  คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

เส้นคั่น.png

ตกแต่ง.png      ภารกิจและอำนาจหน้าที่
     - ภารกิจ
     กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการจัดเก็บภาษี สรรพสามิตเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ภาครัฐ จากสินค้าและบริการที่มีเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะ อย่าง รวมถึงด าเนินการตรวจสอบ ป้องกัน และ... คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

เส้นคั่น.png

ตกแต่ง.png   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

เส้นคั่น.png 

ตกแต่ง.png      คู่มือการปฏิบัติงาน