สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

15526_0.jpg

การบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันพฤหัสดีที่ ที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี มอบหมายให้นายธนกฤต อุยบวรรัตนกุล เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และนายสาโรจน์ จันทรังศรี นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เข้าร่วมการบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนางอนงค์น้อย หนูเจริญ คลังจังหวัดจันทบุรี ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จันทบุรี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

15415_0_0.jpg

ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี (คบจ.) ครั้งที่ 5/2567

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี (คบจ.) ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนางอนงค์น้อย หนูเจริญ คลังจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานจัดประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดด้านที่ 2 เพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมในการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดหรือความต้องการของพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

15137_0_0.jpg

สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีสาขานายายอาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการประเมิน GECC : Government Easy Contact Center ศูนย์ราชการสะดวก จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด้วยโปรแกรม Zoom meeting

นายละนอง แก้วศรีช่วง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 พร้อมด้วยนายคมวิช สุขพจนี สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี นายนพดล พิพัฒน์นภาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต นายธนกฤต อุยบวรรัตนกุล สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีสาขานายายอาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการประเมิน GECC : Government Easy Contact Center ศูนย์ราชการสะดวก จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด้วยโปรแกรม Zoom meeting โดยศูนย์ราชการสะดวกเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก มีมาตรฐานระบบงาน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของภาครัฐ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม การประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว