สำหรับบุคลากร
  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานราชการของกรมสรรพสามิต รายละเอียด

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิกที่นี่

สมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์กร ๖ ข้อ (Core Competency) คลิกที่นี่