สถิติผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2556

ตุลาคม 2555

พฤศจิกายน 2555

ธันวาคม 2555

มกราคม 2556

กุมภาพันธ์ 2556

มีนาคม 2556

เมษายน 2556

พฤษภาคม 2556

มิถุนายน 2556

กรกฎาคม 2556

สิงหาคม 2556

กันยายน 2556