การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

จากการที่นายสุทัศน์ เชี่ยววัฒนา  เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยกรมสรรพสามิต ภาพรวมของการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรด้านกฎหมายเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถอันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่กรมสรรพสามิต กรณีสถานการณ์ด้านการจัดเก็บภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม สอดคล้องกับนโยบายของกรมสรรพสามิต รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไป

สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดเก็บภาษีที่จะเกิดขึ้น คือการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ที่ ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างใหม่ ซึ่งกรมสรรพสามิตจะดำเนินการ ในวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

v สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

v สนับสนุนการใช้เครื่องยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

v สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

v สนับสนุนรถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงขึ้น

v ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ต่อการปล่อย CO2