ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
LINE_ALBUM_กิจกรรมCSR_๒๓๐๘๒๑_7.jpg
โครงการฝึกอบรมCSR
พนักงานสื่อสาร : ผู้บันทึกข้อมูล 

42920.jpg
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียนติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พนักงานสื่อสาร : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__8855657.jpg
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียนติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พนักงานสื่อสาร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงาน25062566.jpg
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล