ยึดมั่นในวิธีวัฒนธรรม

แต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมือง


  • S__67026952.jpg
  • S__67026951.jpg
  • 457901.jpg
  • 176341.jpg