เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  

แผนการดำเนินงานประจำปี

ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 2565

ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง)  =>> https://webdev.excise.go.th/act2560/

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประชุมผู้ประกอบกิจการสถานบริการ รูปภาพ

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เจตนารมณ์ผู้บริหาร รายละเอียด

 

 : ผู้บันทึกข้อมูล