ประชุมผู้ประกอบกิจการสถานบริการ

ประเภท สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด และ ไนต์คลับและดิสโกเธค

C:\Users\Excise\Desktop\20442.jpg

C:\Users\Excise\Desktop\20444.jpg

C:\Users\Excise\Desktop\20439.jpg

C:\Users\Excise\Desktop\20440.jpg