เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 ท่าน ส.บุศรา.jpg

นางสาวบุศรา  ทองโผ

2559 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 xxxxxxxx  xxxxxxxx

xxxx - xxxx

Rg1-footer.jpg
bullet.gif xxxxxxxx  xxxxxxxx xxxx -xxxx
Rg1-footer.jpg