สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท 
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุวรรณโคตมาราม (วัดคลองมอญ)
หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 

ณ วัดบ้านหนอง หมูที่ 8 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

4.jpg

ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรนายละนอง   แก้วศรีช่วง สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรนายละนอง   แก้วศรีช่วง สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

วันศุกร์ที่ 11  เมษายน 2562 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงการคล้ง

 

1.jpg

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน"จังหวัดชัยนาท

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน" จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ณ วัดอรุณสิริวัฒนาราม หมู่ที่ 5 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 

1.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์