สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CNKM2302662.jpg

ประชุมประจำเดือนและจัดทำ KM และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ 0618/ว61 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กำชับให้ใช้มาตรการทางวินัยโดยเคร่งครัด กรณีเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสุจริต รวมทั้งได้มีการจัดทำ KM ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  วินัยและการรักษาวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

CN2302668.jpg

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยและกิจกรรมทำความสะอาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่าเสด็จตลาดวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

CN1702661.jpg

ประกวดโลโก้กรมสรรพสามิต 91 ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศุภมาส ยอดเณร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดโลโก้กรมสรรพสามิต 91 ปี

CN1602661.jpg

สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทสัญจร

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามโครงการ "สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทสัญจรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่" ครั้งที่ 1 ณ วัดหนองปลิง ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยได้นำเครื่องออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ไปบริการประชาชน และให้ความรู้ด้านระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตฯ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตฯ

D 150266.jpg

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คลิ๊กนี่ที่

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์