สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

CNpanpub01.jpg

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CNkondee19056601.jpg

กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท มอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูที่มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CNshow18056610.jpg

กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และและผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดใหม่วงเดือน หมู่ 5 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ในการนี้ นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวด้วย โดยมีนางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทให้การต้อนรับ

CH18056606.jpg

ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 น.ส.กัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดใหม่วงเดือน หมู่ที่ 5 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พร้อมกันนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ยังได้ดำเนินการตามโครงการ "สรรพสามิตสัญจร เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในกฎระเบียบของกรม" ครั้งที่ 2  โดยนำเครื่องออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ไปบริการประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตผลิต การขอและการต่ออายุใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ของกรมสรรพสามิต

CNthai09056605.jpg

ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าลายพระราชทานและผ้าพื้นเมือง

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าลายพระราชทานและผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการดำเนินงานตามโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" และโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CNpinto11056601.jpg

กิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินมื้อเที่ยง : โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยร่วมใจหิ้วปิ่นโตใส่อาหารมารับประทานที่สำนักงาน ""กิจกรรม : หิ้วปิ่นโต กินมื้อเที่ยง"

 

CNpoamai.jpg

การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เพื่อให้บุคลากรในองค์กรประพฤติปฏิ่บัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CNprakat.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

CNsongkan11046601.jpg

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์