สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

8.jpg

กิจกรรมโครงการพบปะผู้ประกอบการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564

9999.jpg

รายงานงบทดลอง

 

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

ประจำเดือน มกราคม 2559

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ประจำเดือน มีนาคม 2559

ประจำเดือน เมษายน 2559

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2559  

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

 ประจำเดือน กันยายน 2559

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ประจำเดือน มกราคม 2560

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ประจำเดือน มีนาคม 2560

ประจำเดือน เมษายน 2560

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประจำเดือน มกราคม 2561

ระจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประจำเดือน เมษายน 2561

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

รายงานงบทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประจำเดือน มกราคม 2562

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประจำเดือน เมษายน 2562

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานงบทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประจำเดือน มกราคม 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานงบทดลองราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประจำเดือน มกราคม 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์