สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

280465.jpg

นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัดและเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยส่วนบริหารการจัดเก็บภาษีสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท พร้อมรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินกิจการ โดยมีนายชวลิต ตั้งตระกูล กรรมการบริษัท เป็นผู้รับการตรวจ   และในเวลา 14.00 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และสาขาเมืองชัยนาท

 

CN2104651.jpg

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 ณ วัดหนองบัว  อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

cn08046501.jpg

โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายภัตตาหาร ผ้าไตรจีวรและเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตามโครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2565 รวมถึงจัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท

cn31036501.jpg

งานรัฐพิธีเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"และงาน "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2565

นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"และงาน "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

cn.28036501.jpg

กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง

นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์  สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท มอบใบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ นางสาวศุภมาส ยอดเณร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ นางสุพรรณี  เกิดรัตนศักดิ์ ตำแหน่งนิติกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

bag2240365.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมรณรงค์ "ลดการใช้ถุงพลาสติก" พกถุงผ้า...รักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ร่วมรณรงค์ "ลดการใช้ถุงพลาสติก" พกถุงผ้า...รักษาสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

cngecc10036503.jpg

คณะทำงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานการให้บริการ ประจำปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายอนิรุต อนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตามเกณฑ์ด้านกายภาพและคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา โดยมี นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

cn65021701.jpg

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนดอนสีนวน ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

cn_150265_09.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังและศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาท ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดลัดเสนาบดี (วัดเกาะ) อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  รวมทั้งมอบของขวัญให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เพื่อใช้ในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์