สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

ครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดไพรนกยูง บ้านไพรนกยูง หมู่ที่ 5 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 

 

1.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ปี 86
วันศุกร์ที่ 16  กุมภาพันธ์  2561
ทำบุญถวายภัตตาหาร ณ วัดห่อทองคำ จังหวัดชัยนาท

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ปี 86

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ทำบุญถวายภัตตาหาร ณ วัดห่อทองคำ จังหวัดชัยนาท

jan1.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 

ณ วัดหนองเด่น บ้านหนองเด่น หมู่ที่ 4 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์2560.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์

ระกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์  คลิกที่นี่

1.jpg

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข็ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

ท่านละนอง แก้วศรีช่วง สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

ได้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท

ในวันทีพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ วัดหนองเดิ่น หมู่ที่ 13 บ้านหนองรังนก 

ตำบลวังคะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์