สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chainat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ch0305256701yim.jpg

กิจกรรม  หมั่นสวัสดี...วจีสร้างสรรค์....ขยันส่งยิ้ม

🙏🙏สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท🙏🙏 😀😃😄😆ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม😆😄😃😀🙏🫂หมั่นสวัสดี...วจีสร้างสรรค์...ขยันส่งยิ้ม🗣️💋  ตามโครงการวิถีธรรม วิถีไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงสืบไป ทั้งนี้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง #คุณธรรมหนุนนำภาษี #ExciseChainat

ch305256701.jpg

กิจกรรม ทุกศุกร์ไฉไล...ใส่ผ้าไทย...ใช้ปิ่นโต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทุกศุกร์ไฉไล...ใส่ผ้าไทย...ใช้ปิ่นโต ตามโครงการวิถีธรรมวิถีไทย บุคลากรทุกคนได้ร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมเนียมประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

ch02052567001.jpg

โครงการสรรพสามิต  คิดสุจริต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรม ขับเคลื่ยนจรรยา...นำพาสุจริต เลิศล้ำผลสัมฤทธิ์...วิถีชีวิตพอเพียง ตามโครงการสรรพสามิต "คิดสุจริต" เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตทุกชนิด มีการประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้บุคลากรของสำนักงานเข้าร่วมลงลายมือชื่อครบทุกคน

0404256701.jpg

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมรรถนะภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ)
ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร

ประการศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสมรรถนะภาคความสามารถ(สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์)

https://drive.google.com/file/d/1ZVzPVJXFXNjhEwunpGyJpgEhufvSH-OD/view?usp=sharing

28036705.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในหัวข้อ "ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตสุรา" 

วันนี้ (วันที่ 28 มีนาคม 2567) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในหัวข้อ "ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตสุรา" ณ  สวนศรีบุญนาค ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีนายสันติ ชื่นชม สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และนายนัฏฐพร ใยแจ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และตอบข้อสอบถาม ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชนและผู้ที่มีความสนใจจะผลิตสุรา รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท  โดยที่กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

001.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต  วัน เวลา และสถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
>> ประกาศ <<

002.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็กนพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร  วัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

>>  ประกาศ  <<

cn160267-01.jpg

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี

วันนี้ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567) นายสันติ ชื่นชม สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567) ด้วยการนำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และนางเพชรลดา ธนูญศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท เป็นผู้รับมอบ
โดยของที่นำไปมอบนั้น ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และอีกส่วนหนึ่งมาจากน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย🙏🙏🙏
#กรมสรรพสามิต 92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG#

สไลด์1.jpg

รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567  สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง  ถนนชัยนาท - เขื่อนเจ้าพระยา  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดชัยนาท
>>  ประกาศรับสมัครงาน  <<

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์