ประกาศเจตจำนง
 

  
1.jpg
กิจกรรม KM 
"หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ"

วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
กิจกรรม KM ประจำเดือน เมษายน 2563
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2563
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

9999.jpg
รายงานงบทดลอง
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต ยกเลิกฯ.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารทีทางราชการออกให้
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล