ประกาศเจตจำนง
 

  
1.6 ส.ค.641.jpg
กิจกรรม KM ประจำเดือน สิงหาคม 2564
วราภัสร์ ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

pic_Balance.jpg
รายงานงบทดลอง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

8.jpg
กิจกรรมโครงการพบปะผู้ประกอบการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

111.jpg
กิจกรรม KM ระหว่างหน่วยงาน
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 
วราภัสร์  ภู่แก้ว  ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล